Maa müümisel mõtle ja vali

 • Kellele usaldad Eestimaa metsade ja põldude majandamise?
 • Meie ettevõtte omanikud on eestlased ja investeerime ainult omakapitali
 • Me investeerime kaugemasse tulevikku ja ei oota kohest kasu
 • Omame säästva metsamajandamise sertifikaati PEFC
 • Me oleme tegutsenud juba üle 21 aasta

Parimate soovidega,
Ants Erik

Metsatervenduse asutaja Ants Eriku allkiri

Põllu ja metsamaa ost

Küsi meilt pakkumist

Metsatervenduse OÜ tegevus numbrites

0

Meie omandis oleva maa kogupindala (ha)

 • Metsamaa pindala: 8221 ha
 • Põllumaa pindala: 4954 ha
 • Kaitsealade pindala: 1413 ha

0

Metsade üldtagavara (tm)

 • Küpsete puistude tagavara: 282 251 tm
 • 2019. aastal teostatud metsa hooldus- ja uuendustööde pindala: 864 ha
 • 2019. aastal metsa istutatud uued puud: 431 000 tk

0

Kinnistute arv (tk)

 • Katastriüksuste arv: 946 tk
 • Kinnistud asuvad 48 erineva omavalitsuse territooriumil

0

2019. aastal riigile makstud maksud (EUR)

 • Meie 2019 aasta tegevuse tulemusena kaudsed ja otsesed maksed riigikassasse: 3 258 540 EUR
 • 2019. aastal kaudselt loodud töökohad: 181 tk

Meie Eesti metsasektor

Metsade majandamine

Majandusmetsade majandamise eesmärk on eelkõige metsast puidu varumine. Puit on taastuv ressurss ja praegu küpsetest metsadest saadav puit on mõeldud kasutamiseks just praegusele põlvkonnale. Puidu kasutamise suurendamine vähendab fossiilsete maavarade kasutamist. Eestis on ligikaudu 140 000 inimest, kelle sissetulek on seotud metsasektoriga. Enamus töökohti tekib maapiirkonnas, mis on regionaalpoliitiliselt väga oluline.

Metsakasvatus majandusmetsades

Metsa kasvatamine ja majandamine on teaduspõhine põlvkondade vaheline protsess, mis lõpeb tarbimisega aga algab juba samal aastal uuesti metsa kasvatamise ja hooldamisega. Metsa kasvatatakse ja hooldatakse meie kõigi eluliste vajaduste rahuldamiseks ning valitud valikute teostamiseks. Eestis ei raiuta metsa rohkem kui juurde kasvab.

Metsasektori panus ühiskonda

Igal aastal maksab metsasektor maksudena maksutulu riigieelarvesse umbes 700 miljonit eurot, mis jagatakse meie enda valitud poliitikute tehtud otsusega ühiskonnas laiali meie vajaduste rahuldamiseks, heaolu parandamiseks ja vabaduse kaitseks. Metsasektor on üks suuremaid ja olulisemaid sektoreid meie riigis.

Ökosüsteemi teenused

Ökosüsteemi teenused on inimese jaoks vajalikud looduskeskkonna teenused. See on ökosüsteemi võime, mis rahuldab kas otseselt või kaudselt inimese vajadusi. Inimkond kasutab oma eksistentsiks nii ökosüsteemide ressursse kui ka protsesse (näiteks puhast õhku ja vett, floorat ja faunat jne. ).

Looduskaitse Metsatervenduse maadel

Meie maadest on erinevate piirangutega kaitse all 1318 ha

Meie maadel asuvad 7 väike-konnakotka pesa ja 1 kanakulli pesa

Väike-konnakotkas (Clanga pomarina) on haugaslaste sugukonda kotka perekonda kuuluv röövlind. Eestis on väike-konnakotkas kõige arvukam kotkaliik. Kanakull (Accipiter gentilis) on haugaslaste sugukonda kuuluv linnuliik. Kanakulli põhiliste saakloomade hulka kuuluvad metsakanalised (laanepüü, teder, nurmkana, metsis)

Vääriselupaigad

Vääriselupaik ehk võtmebiotoop (lühendatult VEP) on ala, mis on oluline loodusliku elurikkuse püsimiseks. Meie kinnistutel paiknevad 15 inventeeritud vääriselupaika.

Meie maadest on 119 ha range kaitse all oleva lendorava püsielupaigaks

Lendorav ehk harilik lendorav (Pteromys volans L.) on näriliste seltsi, oravlaste sugukonda kuuluv pisiimetaja. Lendorav on Eestis oma areaali läänepiiril, levilaks on Virumaa metsad. Ta on Eestis I kategooria kaitsealune liik.

Meie maadel on metsise kaitsealasid 370 ha

Metsis ehk mõtus (Tetrao urogallus) on Euroopa suurim kanaline. Eesti alal kattuvad metsise kahe alamliigi areaalid. Metsis on Eestis II kategooria looduskaitse all olev liik. Metsiste arvukust on mõjutanud kährikkoerte ja metssigade rohkus ning inimtegevus. Viimasel aastakümnel on arvukus püsinud suhteliselt stabiilsena.

Fakte metsanduse kohta

Eesti kaart