Biomassi kasutus Narvas väärindaks väheväärtuslikku metsa

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) hinnangul võiks toetada Narva elektrijaamades taastuvenergia tootmist puidu põletamise teel kuni 500 000 tihumeetri mahus; see looks võimaluse majandada madala majandusliku väärtusega metsasid ja uuendada neid väärtuslikumate puuliikidega, vahendab ERR.

“Selle mahu saavutamisel peame vajalikuks hinnata, milline on olnud mõju puiduturule ja eelkõige regioonis tegutsevatele puitu väärindavatele ettevõtetele,” seisab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe Jaak Niguli pöördumises majandus- ja taristuminister Taavi Aasale.
Juhul, kui olulist negatiivset mõju regiooni puitu väärindatavatele ettevõtetele ei leita, pole Niguli sõnul põhjust välistada ka suuremate mahtude kasutamise toetamist.

Narva elektrijaamades puidu põletamine loob Niguli sõnul võimaluse majandada regiooni madala majandusliku väärtusega metsasid ja neid uuendada väärtuslikumate puuliikidega. See omakorda loob paremad metsa majandamise võimalused erametsaomanikele ning aitab täita metsanduse arengukavas 2020 seatud raiemahtude eesmärke.

Lisaks kutsub Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liit üles enam panustama jääkpuidu kogumisse ja kasutamisse energiatootmisel.
Valitsus andis juunis nõusoleku valmistada ette eelnõu, mis lubab tulevikus asendada põlevkivi Narva elektrijaamade kateldes osaliselt biomassiga, seadusemuudatus peaks jõustuma aasta jooksul.